NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:


 Svarbūs su saugumu susiję įspėjimai


 Surinkimo instrukcijos


 Bradley smoker® rūkykla


 Naudojimo rekomendacijos


 Bendriniai priežiūros nurodymai

 

Užsakykite naujienas apie naujus produktus

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
linija

Skirta Originaliai ES Bradley rūkyklai ir ES nerūdijančio plieno Bradley rūkyklai


SVARBŪS SU SAUGUMU SUSIJĘ ĮSPĖJIMAI
linija

Pagrindinės atsargumo priemonės
• Perskaitykite visas instrukcijas.
• Nelieskite karštų paviršių. Naudokite rankenas ar kabliukus.
• Kad apsisaugotumėte nuo elektros šoko, nemerkite laido arba kištukų į vandenį ar kitus skysčius.
• Atidžiai stebėkite, kai prietaisą naudoja vaikai arba kai prietaisas naudojamas greta esant vaikams. Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo, kai nesinaudojate prietaisu ir prieš jį valydami. Leiskite jam atvėsti prieš uždėdami ar nuimdami dalis.
• Nesinaudokite prietaisu, jei yra pažeistas kabelis arba kištukas, arba po to, kai prietaisas pradeda funkcionuoti netinkamai, arba yra kokiu nors būdu pažeistas. Grąžinkite prietaisą apžiūrėti, pataisyti ar sureguliuoti į rtimiausią įgaliotą aptarnavimo skyrių.
• Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja prietaiso gamintojas, galima susižeisti.
• Neleiskite kabeliui kaboti per stalviršius ar liesti karštų paviršių.
• Nedėkite ant arba šalia karšto dujinio arba elektros degiklio ir įkaitusios orkaitės.
• Ypatingų atsargumo priemonių reikia imtis, kai prietaisas perkeliamas su jame esančiais karštais riebalais ar kitais karštais skysčiais.
• Visada pirmiausia kištuką įjunkite į patį prietaisą, o tik po to į kištukinį lizdą sienoje. Norėdami išjungti, visas valdymo rankenėles perjunkite į „off“ (išjungti) padėtį, o tada ištraukite kištuką iš sienos kištukinio lizdo.
• Nenaudokite ne pagal paskirtį.
• Neišmeskite šios instrukcijos.
• Naudokite tik namų apyvokos reikmėms.
• Saugokitės aštrių kampų surinkdami rūkyklą ir ja naudodamiesi.
• Atsargiai pakelkite ir perneškite rūkyklą, kad nepasitemptumėte ir nesusižeistumėte nugaros.
• Būkite atsargūs imdami ar dėdami ką nors į rūkyklą ar šalia jos.
• Rekomenduojama šalia rūkyklos laikyti gesintuvą. Kreipkitės į vietinę atstovybę, norėdami sužinoti reikiamą aušintuvo tipą ir dydį.
• Jei reikia ilgintuvo, kabelis turi būti su patvirtintu trijų šakučių tipo (įžemintu) kištuku, skirtu didelėms pkrovoms atlaikyti, ir ne ilgesnis nei 1,8 m.
• Nenaudokite pažeistų maitinimo kabelių.
• Nenaudokite kitokių medienos tipų nei „Bradley Flavour Bisquettes®“ (Bradley aromatinės anglys).
• Tinkamai išmeskite nereikalingus įpakavimo priedus.

Naudojimo metu
• Geriausiai tinka naudoti lauke. Naudojant uždaroje zonoje pasirūpinkite papildoma ištraukiama ventiliacija.
• Nepalikite be priežiūros.
• Neįjunkite rūkyklos, kol ji ne visiškai surinkta.
• Neuždenkite ir neužsandarinkite grotelių arba varvėjimo latakų metaline folija. Tai gali stipriai pažeisti rūkyklą.
• Nedėkite stačiakampės dugninės niekur kitur kaip tik ant prietaiso dugno, nes kitaip tai gali stipriai pažeisti rūkyklą.
• Nejudinkite rūkyklos.
• Neviršykite 160°C temperatūros.
• Visada dėvėkite orkaitės mitenes arba pirštines, kad nenudegtumėte rankų.
• Nedėvėkite laisvų rūbų ir susiriškite plaukus.
• Nenaudokite pakavimo dėžės rūkyklai uždengti.
• Naudokite tik patvirtintą įžemintą elektros kištukinį lizdą.
• Niekada neleiskite lietaus vandeniui patekti į ar ant rūkyklos.
• Nenaudokite prietaiso esant stipriam vėjui ar audrai.
• Nesinaudokite prietaisu šalia benzino ar kitų degių skysčių, dujų, arba ten, kur galimi degūs garai.
• Laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.
• Nemerkite į vandenį.

Po kiekvieno panaudojimo
• Išjunkite rūkyklą, kai ja nesinaudojate.
• Patikrinkite, ar nėra likusių riebalų ar cheminių likučių vandens vonelėje. Išimkite arba išvalykite vandens vonelę, jei ji beveik pilna. Kruopščiai išvalykite rūkyklą.
• Užgesintas „Bradley Flavour Bisquettes®“ („Bradley“ aromatines anglis) padėkite saugiu atstumu nuo visų pastatų ir degių medžiagų.
• Laikykite rūkyklą sausoje, gerai uždengtoje vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite surinkimo instrukcijas, kad tinkamai paruoštumėte rūkyklą naudoti.

SURINKIMO INSTRUKCIJOS
linija
Žr. dalių numerius „Bradley“ rūkyklos išorinių dalių sąraše ir vidinių komponentų sąrašo diagramas.

Kaip surinkti Bradley Smoker® rūkyklą
1. Išimkite rūkyklą iš dėžės.
2. Išimkite visas supakuotas dalis iš rūkyklos.
3. Nuo dalių nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Prijunkite dūmų generatorių
Prijunkite dūmų generatorių (1) prie rūkyklos korpuso (2). Pritaikykite anglių degiklį (F) prie korpuso išeigos. Sulyginkite dūmų generatoriaus pagrindines skyles su rūkyklos korpuso stovais (3). Švelniai spausdami įstatykite generatorių.
Įstatykite tiekimo vamzdį (4) dūmų generatoriaus viršuje ir įdėkite į jį norimą „Bradley Flavour Bisquettes®“ (Bradley aromatinių anglių) kiekį. Įjunkite trumpą maitinimo kabelį (A) iš dūmų generatoriaus į rūkyklos korpusą.
Rūkyklos korpuso paruošimas
Apatinėje kopėtėlių dalyje įtaisykite varvėjimo lataką (B). Rūkymo groteles (C) įtaisykite šoninėje kopėtėlių dalyje virš varvėjimo latako. Įtaisykite stačiakampę dugninę (J) prietaiso dugne. Atliekų indą iki pusės užpildykite vandeniu, jį padėkite ant stačiakampės dugninės (J) atliekų indų pozicijoje (D). Ilgesnį maitinimo laidą (E nerodomas) įjunkite iš rūkyklos korpuso į patvirtintą įžemintą kištukinį elektros lizdą.
Norėdami nuimti dūmų generatorių:
Atjunkite trumpesnį maitinimo laidą. Dūmų generatorių švelniai keldami į viršų ir traukdami į išorę, atjunkite jį nuo rūkyklos korpuso.

Kur dėti įpakavimą
Visas įpakavimas turėtų būti išmetamas pagal jūsų regiono taisykles. Dėžę galima naudoti rūkyklai laikyti tik tada, kai rūkykla nenaudojama. Dėžė neturėtų būti naudojama rūkyklai uždengti jai veikiant.

BRADLEY SMOKER® RŪKYKLA
linija

Išorinių dalių sąrašas

Bradley rukyklos schema, isore

Išorinių dalių sąrašas
1. Dūmų generatorius
2. Rūkyklos korpusas
3. Prijungimo stovai
4. Tiekimo vamzdis
5. Dūmų generatoriaus indikatoriaus švieselė
6. Anglių pastūmimo mygtukas
7. Sklendė (nerodoma) išleidžia karštį per rūkyklos viršų
8. Durys
9. Termometras
10. Temperatūros karščio valdymo jungiklis
11. Karščio indikatorius
12. On/Off (įjungimo/išjungimo) jungiklis
13. Durų izoliacinis sluoksnis
14. Žemesniosios dalies plokštė
15. Guminis padas
16. Anglys (nepridedama)

BRADLEY SMOKER® RŪKYKLA
linija

Vidinių dalių sąrašas
Bradley rukyklos schema, vidus

Vidinių dalių sąrašas
A) Trumpas maitinimo laidas į korpusą
B) Varvėjimo latakas
C) Rūkymo grotelės
D) Varvėjimo / vandens / atliekų indas
E) Ilgas maitinimo laidas (nerodoma) įjungti korpusui į sienos kištukinį lizdą
F) Anglių degiklis
G) 500 vatų kaitinimo elementas
H) „Flavour Bisquettes®“ (aromatinės anglys) (nepridedama)
I) Valdymo rankena
J) Apatinė stačiakampė dugninė

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS
linija
Žr. dalių numerius išorinių dalių sąrašo diagramoje

Paruošimas naudoti
„Bradley Smoker®“ rūkyklos paruošimas yra besitęsiantis procesas. Kuo daugiau ją naudosite, tuo skanesnis bus jūsų maistas. Paruošimas – tai daugiausia netinkamų kvapų pašalinimas iš rūkyklos, nes Jūsų naujosios „Bradley Smoker®“ rūkyklos kvapas gali būti nebūtinai toks, kokio norėtumėte, kad turėtų jūsų maisto skonis.

Paruošimo metodas
Išvalykite groteles ir varvėjimo lataką bei įstatykite juos į rūkyklą. Atliekų indą iki pusės užpildykite vandeniu. Į tiekimo vamzdį įdėkite 3–6 anglis. Truputį atidarykite sklendę (7) [rūkyklos viršuje].
Įjunkite rūkyklą į jai skirtą kištukinį lizdą. Spauskite anglių stūmimo mygtuką (6), kol
anglys atsidurs anglių deginimo elemente (F). Įjunkite rūkyklą pasukdami temperatūros
karščio valdymo jungiklį (10) į padėtį tarp „žemas“ ir „vidutinis“. Palaukite penkias minutes. Termometras (9) turėtų rodyti 66 °C (150 °F). Jei ji aukštesnė, sumažinkite temperatūrą pasukdami temperatūros karščio reguliavimo jungiklį į kairę prie žemesnės, ir atvirkščiai, jei termometras rodo mažiau nei 66 °C (150 °F). Rūkykite korpusą toje pačioje 66 °C (150 °F) temperatūroje 1–2 valandas, arba kol sudegs anglys
Pastaba: Kiekvienas „Bradley Flavour Bisquette®“ (Bradley aromatinės anglies)gabalėlis dega apie 20 minučiųminučių.

Pradžia
Paruošę rūkyklą atliekų indą dar karą pripildykite iki pusės vandens. Įjunkite dūmų generatorių spausdami ON / OFF (Įjungimas /išjungimas) jungiklį (12). Užsidegusi dūmų generatoriaus indikatoriaus švieselė (5) reikš, kad yra įsijungęs deginimo elementas ir kad jis pradės deginti anglis. Spauskite anglių pastūmimo mygtuką (6), kad įstumtumėte anglį į anglių deginimo elementą (F). Po maždaug 20 minučių bus įstumta kita anglis.
Pastaba: paspaudus pastūmimo mygtuką, prasidės naujas ciklas (arba) po maždaug 20 min. bus įstumta kita anglis.
Padėkite maistą ant rūkymo grotelių ir įdėkite jas į rūkyklą. Palikite norimą sklendės tarpą. Jei reikia daugiau karščio, lėtai sukite karščio reguliatorių iki pageidaujamos temperatūros, matomos termometre.
Šalti dūmai – naudokite tik dūmų generatorių.
Karšti dūmai – naudokite dūmų generatorių.
Turi būti įjungtas temperatūros karščio reguliavimo jungiklis.
Pastaba: termometras rodys tik korpuso viduje esančio oro temperatūrą. Norėdami gauti
tikslesnę rūkomo maisto temperatūrą, aplink termometrą rūkyklos viduje apsukite drėgną
skudurėlį. Prisiminkite, kad aplinkos temperatūra turės poveikį rūkyklos rūkymo temperatūrai. Normali rūkymo temperatūra yra 200–250 ºF (93–121 ºC). Prisiminkite, kad termometras skirtas tik bendrai stebėti, jis neskirtas rodyti tikslią vidinę temperatūrą. Kuo bus arčiau kaitinimo elemento, tuo vidinė temperatūra bus aukštesnė.
Nepamirškite po kiekvieno naudojimo išvalyti rūkyklos.


BENDRINIAI PRIEŽIŪROS NURODYMAI
linija
Žr. dalių numerius išorinių dalių ir vidinių dalių sąrašo diagramose

Svarbios atsargumo priemonės
„Bradley Smoker®“ rūkykla turi būti prižiūrima ir išvaloma po kiekvieno panaudojimo.
Atjunkite rūkyklą prieš pradėdami bet kokius priežiūros ar valymo darbus.
Nemerkite rūkyklos į vandenį. Nepurkškite vidinės rūkyklos dalies jokiu
prietaiso valikliu. Nebandykite valyti kaitinimo elemento (G). Nenaudokite aliuminio folijos rūkyklos viduje. Neapipurkškite ir nevalykite rūkyklos dideliu kiekiu vandens. Naudodamiesi ja nepalikite be priežiūros.

Priežiūros procedūros žingsniai
1. Išvalykite atliekų indą (D). Išmeskite visas sudegusias anglis. Darykite tai atsargiai, nes jos vis dar gali būti karštos.
2. Nuplaukite varvėjimo lataką (B) stačiakampę dugninę (J), atliekų indą (D) ir rūkymo groteles (C) karštu vandeniu ir dezinfekavimo priemone arba įdėkite jas į indaplovę.
3. Iš rūkyklos pašalinkite maisto daleles ir/ar riebalų likučius. Jei reikia valyti vidinius paviršius, juos lengvai nuvalykite drėgnu skudurėliu. Išvalę rūkyklą, jūs turite išvalyti korpusą. Žr. „Paruošimo“ metodą naudojimo rekomendacijose.
Pastaba: korpuso viduje turėtų būti dūmų arba juodų liekanų. Kuo daugiau liekanų, tuo skanesnis bus produktas (panašu į ketaus keptuvę, kuri turi būti paruošiama prieš naudojimą).
4. Dūmų generatorių (1) visą laiką reikėtų laikyti švarų ir žiūrėti, kad jame nebūtų medžio gabaliukų ir / ar riebalų. Jei rūkyklos korpuse ir / ar dūmų generatoriuje susikaupė laisvų medžio gabaliukų, paprasčiausiai išpūskite arba susiurbkite tas daleles. Jei reikia, atjunkite ir nuimkite dūmų generatorių nuo korpuso.
Žr. „Nuimkite dūmų generatorių“ surinkimo instrukcijose.
5. Anglių deginimo elementas (F) turėtų būti lengvai nugramdomas naudojant vielos šepetį ar gremžtuką.
6. Išvalykite sklendę (7) [rūkyklos viršuje], kad įsitikintumėte, ar ji neužstrigusi.
7. Vandeniu nuvalykite durų tarpinę (13).

Po valymo
1. Įstatykite lataką (B) ir groteles (C) į rūkyklą.
2. Pritaisykite dūmų generatorių (1). Į korpusą įjunkite trumpą maitinimo laidą (A). Žr.
skyrių „Įdiekite dūmų generatorių“ surinkimo instrukcijose.
3. Pusiau pilną atliekų indą įstatykite į jo poziciją (D) apatinėje stačiakampėje dugninėje (J).
4. Į tiekimo vamzdį (H) ir ant valdymo kreiptuvo (I) įdėkite anglių.
5. Įjunkite maitinimo kabelį (E) į skirtą kištukinį lizdą.
„Dabar jūsų rūkykla paruošta kitam rūkymui.“

Gedimų šalinimas
Rūkykla neįsijungia
Patikrinkite, ar visi kištukai yra įkišti į lizdus. Patikrinkite saugiklių dėžę. Patikrinkite, ar nebuvo įjungtas kištukinis lizdas – Grandinės pertraukiklis dėl įžeminimo klaidos (angl. Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)).
Nepasislenka anglis
Patikrinkite valdymo kreiptuvą ir pašalinkite laisvas medžio daleles. Valant dūmų generatorių, reikėtų vengti anglių kamščio sudarymo ir dūmų generatoriaus išjudinimo.
Anglis nesudega iki galo:
Patikrinkite, ar visa elektros įranga įjungta į grandinę. Rūkykla turėtų būti įjungta į jai skirtą elektros grandinę sienoje. Patikrinkite, ar degiklyje nesusidarė atliekų, nes dėl to anglys gali praeiti virš degiklio.

UAB "Akmens statyba" (c) 2007 Visos teisės saugomos | pagaminta rankomis